Regulamin

Regulamin B2B

sklepu internetowego TELSAT   działającego na stronie internetowej sklep.telsat.net.pl

§ 1 DEFINICJE

Paragraf zawiera  interpretacje używanych na stronach sklepu istotnych określeń używanych przy zawieraniu transakcji na platformie sklepu TELSAT  Wszelkie określenia/wyrazy bez względu na pisownię, należy interpretować w następujący sposób:

Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu TELSAT

SPRZEDAWCA – Tomasz Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TELSAT ul. Mireckiego 57 LOK.1, 96-300 Żyrardów wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8381167220, REGON 750135363, adres poczty elektronicznej: sklep@telsat.net.pl, info@telsat.net.pl numer telefonu:  22 292 55 00 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet poprzez sklep internetowy www.sklep.telsat.net.pl oraz sprzedaż telefoniczną

Sklep - Strefa dla Partnerów Biznesowych B2B wraz ze wszystkimi jej elementami, działająca pod adresem www.sklep.telsat.net.p, prowadzona przez Sprzedawcę;

Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Firma – określenie zamienne z Przedsiębiorcą i oznaczaprzedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 kodeksu cywilnego to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

Kontrahent – Przedsiębiorca, który zarejestrował się w Sklepie i uzyskał indywidualny kod login, który stanowi e-mail Kontrahenta oraz hasło. Kontrahentem może być tylko Przedsiębiorca zarejestrowany w Polsce.

Zamówienie – oświadczenie woli Kontrahenta skierowane do Sprzedawcy za pomocą formularza Zamówienia, stanowiące ofertę  zawarcia umowy sprzedaży określonego Towaru.

§ 2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Przedsiębiorca chcący dokonać zakupów w Sklepie zobowiązany jest do zarejestrowania konta, wypełniając w tym celu formularz rejestracyjny. Rejestracji dokonuje się tylko raz.
 2. Podawane hasło Kontrahenta musi mieć co najmniej 6 znaków. Podane hasło jest wykorzystywane również podczas składania kolejnych Zamówień. W razie zapomnienia hasła, Kontrahent może odzyskać hasło, korzystając z opcji „Przypomnij hasło, dostępnej w menu „Logowanie”.
 3. Kontrahent logując się w celu dokonania zamówienia  wpisuje swój login oraz hasło .
 4. Informacje o zakupach Kontrahenta są przechowywane i chronione w bazach danych zgodnie z przepisami prawa. Kontrahent uprawniony jest do  sprawdzenia historii Zamówień oraz stanu realizacji złożonych zamówień za pomocą strony "Zamówienia", w menu konta Kontrahenta.
 5. Sprzedawca po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego niezwłocznie aktywuje konto Kontrahenta.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta  bez podania przyczyny. Aktywując konto Sprzedawca sprawdza dane zamieszczone w formularzu rejestracyjnym z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach KRS i CEDG i informuje o wykryciu błędów we wprowadzanych danych za pośrednictwem poczty e-mail.
 6. Kontrahent jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym.
 7. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login.
 8. Przy dokonywaniu sporadycznych transakcji lub jednorazowego zakupu nie wymaga się rejestrowania Kontrahenta pod warunkiem wprowadzenia wszystkich danych ewidencyjnych Kontrahenta umożliwiających weryfikacji jako Partnera Biznesoweg w formularzu zamówienia

§  3 ZAMÓWIENIA I SPRZEDAŻ PRODUKTÓW

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez formularz zakupowy na stronie sklepu www.sklep.telsat.net.pl. Po złożeniu Zamówienia Kontrahent otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia, na adres mailowy wskazany przy zamówieniu lub w formularzu rejestracyjnym.
 2. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie zrealizuje zamówienia w przypadku gdy dane w formularzy są nieprawdziwe lub wskazują na podmiot nieaktywny lub  osobę prywatną. Zamówienia złożone od Przedsiębiorców zalegających z zapłatą za poprzednie transakcje poprzednich może być anulowane lub wstrzymane do czasu uregulowania zaległości . Strony niniejszym wyłączają stosowanie normy wynikającej z art. 68 kodeksu cywilnego.
 3. Czas realizacji zamówienia wynosi 48 h od otrzymania potwierdzenia przyjęcia dla towarów będących w magazynie Sprzedawcy w innych przypadkach czasy realizacji określane są indywidualnie. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu Zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku płatności w formie przedpłaty.
 4. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikacji poprawności wskazanego adresu. Koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
 5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich zawierają podatek VAT. Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów dostawy towaru. Forma i koszty dostawy są przedstawione w formularzy sumującym zamówienie, które są wyborem Kontrahenta.
 6. Cena Towaru obowiązuje w chwili składania przez Kontrahenta Zamówienia stanowi cenę sprzedaży. Cena ta nie ulega zmianie do czasu zrealizowania zamówienia, niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Kontrahenta Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 8. W przypadku braku dostępności części towarów objętych zamówieniem
  w magazynie, Kontrahent jest informowany niezwłocznie o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może zrezygnować z zamówienia albo zrezygnować tylko z towaru, który wydłuża czas realizacji zamówienia.

§ 4 PŁATNOŚCI

1.Płatności są dokonywane następujących terminach:

a) w terminie do 7 dni od otrzymania przez Kontrahenta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji tzw. przedpłata.. W przypadku nie odnotowania płatności na koncie Sprzedawcy w tym terminie zamówienie zostanie anulowanie

b) w terminie 7 dni dla formy przelew dla firm będących stałym klientem od co najmniej 24 miesięcy

c) w terminie 14 dni dla formy przelew dla firm będących stałym klientem od co najmniej 36 miesięcy

d) płatność natychmiastowa online - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

2.Termin płatności może być ustalony indywidualnie, na podstawie danych wskazanych przez Kontrahenta w Zamówieniu.

3. Kontrahenci dokonują płatności  przelewem na konto ING Bank Śląski – 96 1050 1924 1000 0022 6640 9412 dla TELSAT Tomasz Sadowski, ul. Mireckiego 57 lok.1, 96-300 Żyrardów

4. Faktury VAT wysyłane są Kontrahentom razem z dostawą towaru.

§ 5 DOSTAWA I ODBIÓR

1. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich lub pocztowych na adres wskazany w formularzu Zamówienia. Towar w dostawie jest ubezpieczony oraz zabezpieczony przed zniszczeniem.

2. Kontrahent jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki a w szczególności do stanu opakowania w obecności kuriera lub dostawcy. Sprzedawca nie odpowiada za wady mechaniczne dostarczanych towarów powstałe w trakcie transportu w przypadku niesprawdzenia zawartości przesyłki i niezgłoszenia wady kurierowi.

3. Wszystkie przesyłki są wysyłane w dni robocze.

4. Koszty dostawy oraz sposób dostawy wybiera Kontrahent w formularzu sumującym zamówienie.  Koszty dostawy może ponosić Sprzedawca w indywidualnych sytuacjach wynikających z dobrych relacji partnerskich z Kontrahentem.

6. Koszt dostawy jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.

§ 6 GWARANCJA I REKLAMACJE

 1. Wszystkie NOWE Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją 12 miesięczną w związku z tym strony wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi.
 2. Towary refabrykowane, poleasingowe lub używane posiadają gwarancję 12 miesięczną
 3. Gwarantem NOWYCH  produktów jest producent. Gwarantem produktów poleasingowych, prefabrykowanych lub używanych jest Sprzedawca.Warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej oraz dostępne na stronie producenta.
 4. Gwarancja realizowana jest na podstawie wydanej karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu z określonymi numerami seryjnymi.

5. Wady i uszkodzenia sprzętu należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej     serwis@telsat.net.pl. Zgłoszenie winno zawierać szczegółowy opis usterki, dla reklamacji na telefony bezprzewodowe dodatkowo wymagamy zdjęcie w dużej rozdzielczości obudowy(przód i tył) celem potwierdzenia stanu i wykluczenia uszkodzeń mechanicznych dyskwalifikujących naprawy gwarancyjne.

6.. Sprzęt jest dostarczany i odbierany na koszt gwaranta, przez wskazaną firmę kurierską lub pocztową. Przesyłki wysłane w inny sposób zostaną zwrócone bez otwierania. W przypadku nie uznania gwarancji koszty wysyłki zostaną naliczone w obie strony.

 

 § 7 TEJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Zachowanie tajemnicy dotyczy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, technologicznych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Sprzedawcy, otrzymanych w trakcie współpracy, nie stanowiących informacji dostępnych publicznie.

2. Wyłączenie Tajemnicy dotyczy żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji Kontrahent jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę. o ujawnieniu informacji w terminie 7 dni.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.03.2015 r.

2. Umowa jest zawierana w języku polskim,  w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają  zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym Kodeks cywilny.

3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu  a także zasad korzystania ze Sklepu należy przesyłać na adres e-mail: info@telsat.net.pl

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji Regulaminu. Wszelkie zmiany stają się wiążące od  momentu opublikowania ich na stronie Sklepu www.sklep.telsat.net.pl. Zamówienia złożone przed zmianą regulaminu realizowane są według regulaminu z dnia złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zwłoki w realizacji zamówień. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę, wyrządzoną w związku z realizacją zamówień ograniczona jest do rzeczywistej wartości szkody z wyłączeniem utraconych korzyści..

5. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją  warunków Regulaminu. 

6. Sprzedawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.

7. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia drugiej stronie swojego roszczenia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl